30 ΜΑΪΟΥ 2018

ΝΕΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επιθεώρησης στοιχείων γεφυρών (επιφάνεια σκυροδέματος, αρμοί συστολοδιαστολής, εφέδρανα, στηθαία ασφαλείας, συστήματα απορροής υδάτων, συστήματα στεγάνωσης, οδοστρώματα κτλ.), σε επτά τεχνικά, 5 οδικές γέφυρες και 2 γέφυρες διέλευσης αεροσκαφών από προεντεταμένο σκυρόδεμα.

Η ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. εκτέλεσε τις εργασίες καταδεικνύοντας την κατάσταση λειτουργίας, τα συμπεράσματα και τις προτεινόμενες μελλοντικές εργασίες επιθεώρησης, συντήρησης και αντικατάστασης των εν λόγω στοιχείων των τεχνικών τα οποία δόθηκαν στην κυκλοφορία το 2001.

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies