Δίαυλοι Υποβολής Αναφορών

Η ΕΛΕΜΚΑ A.E. (η Εταιρεία) ενθαρρύνει τη χρήση των διαθέσιμων εταιρικών (εσωτερικών) διαύλων αναφοράς για να διασφαλίσει τον έγκαιρο έλεγχο και την κατάλληλη ενημέρωση της Διοίκησης.  Στους διαύλους της ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. υπάρχει πρόσβαση μέσω των διαύλων της μητρικής ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε..

Αναφορές, μέσω των εταιρικών διαύλων, μπορούν να υποβάλλουν εργαζόμενοι της Εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή εργασιακής σχέσης καθώς και υποψήφιοι ή πρώην εργαζόμενοι, σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και άλλοι επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία και πρόσωπα που απασχολούνται, υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών της των Εταιρειών.

Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, του απορρήτου και της προστασίας των προσώπων από κάθε μορφής αντίποινα υπό τους όρους των ελληνικών νόμων 4990/2022 και 4808/2021.

Η διαδικασία των αναφορών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για απερίσκεπτες κατηγορίες ή προσωπικά παράπονα. Για την αποτροπή κακόβουλων ή αβάσιμων αναφορών, ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις σε εργαζόμενους οι οποίοι ενήργησαν με κακή πίστη. Επίσης, σε αντίστοιχες περιπτώσεις ο νόμος για τη συκοφαντική δυσφήμιση είναι εφαρμόσιμος στις χώρες, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Τι πρέπει να αναφέρετε:

Θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ελληνικού νόμου Ν.4990/2022 (δημόσιες συμβάσεις, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές, πρόληψη της απάτης, διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ασφάλεια και συμμόρφωση των προϊόντων, ασφάλειας μεταφορών, προστασία του περιβάλλοντος, δημόσια υγεία, προστασία των καταναλωτών, προστασία ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, προστασίας από την ακτινοβολία και πυρηνικής ασφάλειας, ασφάλειας τροφίμων, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων), ζητήματα που άπτονται των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ζητήματα που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, καθώς και ζητήματα του νόμου 4808/2021 σχετικά με την βία και παρενόχληση στην εργασία.

Διαθέσιμοι Δίαυλοι για την υποβολή αναφοράς:

  1. Υποβολή αναφοράς μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Αναφορών:
    https://mytilineos.ethics.help/
  2. Αποστολή email στο: mytilineos[at]ethics.email
    (συνδέεται ανώνυμα με την παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα αναφορών, χωρίς να αποκαλύπτεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αναφέροντα).
  3. Αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. υπόψη του Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Αρτέμιδος 8, 151 25 Μαρούσι.
  4. Μέσω προσωπικής συνάντησης με τον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Ο αναφέρων λαμβάνει επιβεβαίωση παραλαβής της αναφοράς εντός επτά ημερών από την υποβολή της, καθώς και ενημέρωση για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας εντός τριμήνου από την υποβολή της αναφοράς. Οι βεβαιώσεις παραλαβής και ενημερώσεις αφορούν κανάλια αναφοράς για τα οποία αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Για παράδειγμα στις ανώνυμες ταχυδρομικές επιστολές δεν υπάρχει δυνατότητα για καμία περαιτέρω ενημέρωση του (αγνώστου) αναφέροντος.

H υποβολή αναφοράς μέσω των διαύλων επικοινωνίας #1 & #2 πραγματοποιείται σε περιβάλλον πλήρους εμπιστευτικότητας, και κατ’ επιλογή του αναφέροντα μπορεί να πραγματοποιηθεί ανώνυμα. Μετά την υποβολή αναφοράς μέσω του διαύλου #1, ο αναφέρων λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης από την πλατφόρμα αναφορών, ώστε να μπορεί αργότερα να συνδεθεί στην εικονική θυρίδα της Αναφοράς και να απαντήσει σε ερωτήσεις που έθεσε η ομάδα αξιολόγησης ή να ενημερωθεί για την πρόοδο της αναφοράς του. Για το δίαυλο #2 η επικοινωνία γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να αποκαλύπτεται η διεύθυνση email του αναφέροντα στην Εταιρεία.

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν επίσης να υποβάλλουν αναφορές σε εξωτερικούς διαύλους αναφορών που διαχειρίζεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) σύμφωνα με τον νόμο 4990/2022. https://aead.gr/submit-complaint

Δραστηριότητες

Η ΕΛΕΜΚΑ δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα έργων πολιτικού μηχανικού, παρέχοντας σύγχρονες υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής και επίβλεψης.

Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies