Γεφυροποιία & Οδοποιία

Η ΕΛΕΜΚΑ προμηθεύει και εφαρμόζει κατασκευαστικά υλικά γεφυροποιίας και οδοποιίας προηγμένης τεχνολογίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: Υλικά προέντασης, προεντεταμένα καλώδια, αγκύρια βράχου – εδάφους, ράβδοι αγκύρωσης, αρμοί συστολοδιαστολής γεφυρών, εφέδρανα και συστήματα σεισμικής μόνωσης, αρμοκλείδες σιδηρού οπλισμού, γέφυρες σήμανσης, ηχοπετάσματα, γεωσυνθετικά υλικά κ.α.

Η ΕΛΕΜΚΑ παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη των υλικών που προμηθεύει αναλαμβάνοντας την εκπόνηση μελετών εφαρμογής και την επίβλεψη της εγκατάστασης τους. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας αποτελούμενο από μηχανικούς κάθε ειδικότητας καθώς και συνεργεία εγκατάστασης με υψηλό βαθμό εκπαίδευσης. 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies