Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΕΜΚΑ έχει αξιοσημείωτη εμπειρία στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μέσα από μία σειρά έργων σε αιολικά πάρκα και γεωθερμικές εφαρμογές που έχουν ολοκληρωθεί ή είναι υπό εκτέλεση. 

Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή όλων των υποδομών των Αιολικών Πάρκων όπου περιλαμβάνονται οι χωματουργικές εργασίες και οι εργασίες σκυροδέματος από το αρχικό στάδιο του έργου. Τα Πάρκα παραδίδονται έτοιμα για την τοποθέτηση των πυλώνων των ανεμογεννητριών.

Η ΕΛΕΜΚΑ παρέχει επίσης αξιόπιστες υπηρεσίες στον τομέα των εγκαταστάσεων γεωθερμίας σε κτίρια και την βιομηχανία, παρέχοντας ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων που αφορούν τις εφαρμογές γεωθερμίας το οποίο περιλαμβάνει την μελέτη της εγκατάστασης, την έκδοση της απαιτούμενης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, την μελέτη των εγκαταστάσεων θέρμανσης ή και κλιματισμού οι οποίες εξυπηρετούνται από την εγκατάσταση, την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, την ρύθμιση, την θέση σε λειτουργία και τις υπηρεσίες συντήρησης.

Αιολικό Πάρκο «ΤΡΙΚΟΡΦΑ» 14 MW

Τοποθεσία: Τρίκορφα, Δήμου Δωρίδας, Νομού Φωκίδος, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούνιος 2014 - Μάιος 2015
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη-Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Αιολικού Πάρκου (Οδικό Δίκτυο Πρόσβασης, Χωματουργικές Εργασίες, Θεμελίωση Ανεμογεννητριών Vestas V100 WT)
Ποσότητα και τύπος Ανεμογεννητριών: 7 Ανεμογεννήτριες ισχύος 2.0 MW έκαστη - Vestas V100 WT
Συνολική Ισχύς: 14ΜW
Κύριος του Έργου: ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ ΑΕ
Κατασκευή: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies